Lidmaatschap

Lid worden?

Als u inmiddels enthousiast geworden bent dan verwelkomen wij u of uw kind graag als nieuw lid.

U kunt het aanmeldformulier hieronder invullen.

Wilt u (of uw kind) eerst even proefdraaien dan kan dat uiteraard. U kunt een afspraak maken om een aantal keren vrijblijvend mee te doen. Onze clubconsulent kan u tevens adviseren over de juiste groep afhankelijk van niveau en ambitie.

Kijk ook eens op de betreffende pagina’s over zwemmen en waterpolo op deze website.

Graag tot ziens in “de Waterwijck”.

Aanmeldformulier

Ja, ik geef mij op als lid van Zwem- en Poloclub Steenwijk ’34!

  Bent u al eerder lid geweest (of nog steeds lid) van een bij de KNZB aangesloten zwemvereniging? Zo ja, welke?

  Achternaam *

  Roepnaam *

  Voorletters *

  Adres*

  Postcode *

  Woonplaats *

  Geslacht

  Geboortedatum *

  (formaat: dd-mm-jjjj)

  Telefoon

  IBAN-rekeningnummer *

  E-mail *

  Gewenste ingangsdatum lidmaatschap *

  (formaat: dd-mm-jjjj)

  Ik wil graag:

  Voor wedstrijdzwemmers: moet er een startvergunning worden aangemaakt of moet de bestaande startvergunning worden geactiveerd voor Z&PC Steenwijk ‘34?

  Wij hebben wel/geen auto en kunnen het volgende aantal personen meenemen naar wedstrijden etc.

  Ik wil wel/geen clubshirt, maat:

  Opmerkingen

  De contributie voor mij bedraagt per maand (zie de contributietabel hieronder).

  Naam ondertekenaar *

  Ik machtig hierbij de penningmeester om dit bedrag maandelijks van mijn bankrekening af te schrijven (automatische incasso). Tevens machtig ik hierbij de penningmeester om 1 x het inschrijfgeld (€ 10,-) van mijn bankrekening af te schrijven.

  • Bij het aangaan van het lidmaatschap:
   behoort de morele “plicht” van de ouders of verzorgers of de oudere leden zelf, om incidenteel, al naar ieders vermogen, het bestuur te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Dit houdt o.a. in dat u zult worden verzocht om bij toerbeurt deel te nemen aan het vervoer van onze leden naar wedstrijden en activiteiten. Ook zult u bij activiteiten worden verzocht om hand en spandiensten te doen bij bijv. het opbouwen van tenten, het opruimen en schoonmaken van gebruikte materialen etc.
  • Statuten:
   De statuten van de vereniging zijn op te vragen bij onze secretaris.
  • Adressen:
   Actuele adressen van de vereniging zijn terug te vinden op onze website, zie commissies.
  • Automatische incasso:
   U machtigt de penningmeester de contributie en inschrijfgeld van uw bankrekening af te schrijven. U heeft er geen omkijken meer naar en ons bespaart het een boel werk. Indien er onverhoopt een bedrag wordt afgeschreven waar u het niet mee eens bent, kunt u dit door de bank terug laten boeken.

  Contributie

  Categorie Afdeling Training per week Leeftijd Contributie
  Zwem-afdeling
  A Zwemmen t/m 1,5 uur n.v.t. € 16,50/mnd
  B Zwemmen Vanaf 1,5 t/m 3 uur n.v.t. € 19,85/mnd
  C Zwemmen Vanaf 3 t/m 4,5 uur n.v.t. € 26,90/mnd
  D Zwemmen Vanaf 4,5 t/m 6 uur n.v.t. € 32,25/mnd
  E Zwemmen Meer dan 6 uur n.v.t. € 38,00/mnd
  GA (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen t/m 1,5 uur n.v.t. € 16,50/mnd
  GB (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 1,5 t/m 3 uur n.v.t. € 19,85/mnd
  GC (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 3 t/m 4,5 uur n.v.t. € 26,90/mnd
  GD (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Vanaf 4,5 t/m 6 uur n.v.t. € 32,25/mnd
  GE (Verenigingslid Gastzwemmer) Zwemmen Meer dan 6 uur n.v.t. € 38,00/mnd
  Waterpolo-afdeling
  P I&II Minipolo 1 uur jeugd t/m 12 jaar € 16,50/mnd
  PJ Polo jeugd 1 t/m 1,5 uur jeugd 13 t/m 21 jaar € 26,90/mnd
  J Polo 1,5 uur 22 jaar en ouder € 28,00/mnd
  Algemeen
  K Kader n.v.t. n.v.t. € 14,00/jaar
  NS Donateur n.v.t. n.v.t. € 17,65/jaar

  • Bij meerdere leden uit één gezin geldt een kortingsregeling. De gezinskorting bedraagt 10% voor het tweede gezinslid, 15% voor het derde of meerdere leden.
  • Een lid neemt (tijdelijk) geheel niet deel aan trainingen(bijvoorbeeld door langdurige ziekte). De Contributie bedraagt € 8,00/maand (= ca de helft van het laagste
   contributietarief)
  • Een lid neemt structureel deel aan de helft (of minder) van het aantal trainingen. De contributie bedraagt de helft van de normale contributie voor de betreffende
   zwem/polo activiteit.
  • Leden die zowel zwemmen als poloën, betalen automatisch de hoogst geldende contributie.
  • Voor gastzwemmers die incidenteel trainen bij Steenwijk ’34, is een strippenkaart beschikbaar voor 10 keer meetrainen. De kaart kost € 35,00
  • Nieuwe leden betalen eenmalig het inschrijfgeld van € 10,-.
  • De contributie is exclusief de aan de K.N.Z.B. verschuldigde afdracht voor startvergunning en wedstrijdbijdragen. Zie “Bijkomende kosten”.
  • Betaling contributie kan alleen per maand en per automatische incasso.
  • Bankrek.nr. t.b.v. contributie: Rabobank Steenwijk, nr. NL24 RABO 0302 0932 22
  • De contributie is vastgesteld per 1 januari 2022.

  Bijkomende kosten

  Startvergunning

  Deelnemers aan zwem- en polowedstrijden dienen een startvergunning te hebben.

  Bovenstaande contributie is exclusief de aan de K.N.Z.B. verschuldigde afdracht voor de startvergunning. Voor zwemmers van 12 jaar en ouder is dit bedrag vastgesteld op € 35,- per jaar. Jongere zwemmers betalen geen startvergunning.

  Wie een startvergunning heeft, is de bijdrage verschuldigd. Ook als u niet meer aan wedstrijden deel neemt. In dat geval kan het verstandig zijn de startvergunning stop te zetten. Als u dit vóór 15 december doorgeeft aan de ledenadministratie (alleen per email aan ledenadmin@steenwijk34.nl), voorkomt u komend jaar een onnodige incasso startvergunning.

  (De aanvraag van de startvergunning wordt gedaan door de trainer i.o.m. de zwemmer of zijn/haar ouders.)

  Wedstrijdbijdrage en reiskostenbijdrage

  Per wedstrijd zal van de deelnemende zwemmers een wedstrijdbijdrage worden gevraagd. De wedstrijdbijdrage is inclusief de reiskostenvergoeding die wordt betaald aan ouders die zich beschikbaar stellen om te rijden naar uitwedstrijden. In onderstaande tabel is aangegeven wat de wedstrijdbijdragen zijn vanaf 1 januari 2022.

  Omschrijving Eigen bijdrage 2022
  Alle thuiswedstrijden in de Waterwyck € 6,00
  Uitwedstrijden regionaal tot en met de Kring A en B kampioenschappen, Masterwedstrijden etc. € 8,00
  Nationale wedstrijden zoals ONK, NJJK, ONMK, Swimleage etc. etc. € 12,00 per dagdeel*
  Wedstrijden in het buitenland Eigen rekening

  * Een dagdeel betreft een ochtendprogramma, middagprogramma of een avondprogramma.

  Inning van de wedstrijdbijdrage en startvergunning

  De inning van de verschuldigde bedragen voor startvergunning en wedstrijdbijdrage gebeurt per automatische incasso.

  Per zwemmer wordt een “potje” aangelegd. Deelname aan wedstrijden wordt door de wedstrijdleiding genoteerd, en na iemands eerste wedstrijd vindt de eerste incasso plaats. Hieruit wordt de jaarlijkse startvergunning betaald (zwemmers vanaf 12 jaar) en het restant wordt gebruikt voor de wedstrijdbijdragen. Zodra het potje na een aantal wedstrijden leeg is, wordt het aangevuld middels een nieuwe incasso.

  Van de minder actieve startvergunninghouders zal de incasso startvergunning in april plaats vinden.

  Na beëindiging van het lidmaatschap wordt het restant van uw potje op uw rekening terug gestort.

  Opzeggen lidmaatschap

  Bij de wetswijziging per 1 dec 2011 is voor (sport)verenigingen een uitzondering gemaakt m.b.t het verbod op stilzwijgende verlenging van abonnementen e.d. U dient uw lidmaatschap dus zelf op te zeggen.

  Opzeggen kan alleen per 1 januari en per 1 juli.
  Dit moet schriftelijk (briefje of email) gebeuren bij de ledenadministratie  en minimaal 1 maand voor bovenstaande data.

  –  e-mail: ledenadmin@steenwijk34.nl
  –  postadres: dhr D. Baars, Vledderholt 5, 8381CA Vledder (vergeet uw e-mailadres niet)

  Uw opzegging wordt uitsluitend per e-mail bevestigd.

  Een gratis proefles bijwonen?

  Dat kan uiteraard!